ติดต่อฝ่ายขาย

คุณปราณีต นิธิอุทัย
praneetn_tgi@ethosgr.com
081-700-8552    praneetn

คุณศุภิสรา แสงอร่ามเรือง  
sales3_tgi@ethosgr.com
098-624-2266   Aungauey87A

คุณสิลานันท์ เสนาะคำ  
silanans_tgi@ethosgr.com
081-774-7987    nannans_nan

คุณยุวรินทร์ ธนายศกิติพงศ์  
sales1_flex@ethosgr.coms
085-228-5695    Por5196n

ติดต่อสำนักงาน
02-691-8760 (Phone)
02-691-9740 (Fax)
tgipremiumcom
@tgipremium.com
N13.7885149 E100.5656996

บริษัท ทีจีไอ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
558 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
รหัสผู้เสียภาษี : 010 5537 030275